Сын т?р?ысынан ойлау стратегиясын пайдалана отырып о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау

Автор разработки, статьи:
Сейтбаева Майра Кыдырмолдановна
класс:
-
Тип статьи:
Авторская

К? ні:

26.01.2016жыл

Сейсенбі, 306 кабинеті

Саба? ты? та? ырыбы

Сын т? р? ысынан ойлау стратегиясын пайдалана отырып о? ыту? шін ба? алау ж? не о? уды ба? алау

Саба? ты? ма? саты

М?? алімдерге ба? алауды? т? рлі т? сілдерін аны? тау? а м? мкіндік беру, ба? алау? дерісін жа? сарту? а ба? ыттау. «О? ыту? шін ба? алау ж? не о? уды ба? алауда» саба? беру мен о? у сапасын жа? сарту? а? мтылу? а ж? мыс ж? ргізу.

К? тілетін н? тиже

? алыптастырушы ж? не жиынты? ба? алауды аны? тайды;

ба? алауды? м? нін т? жырымдайды;

? зін-? зі ба? алау? дістерін талдайды;

? зара ба? алауды салыстырады ж? не атап? теді;

о? у? шін ба? алау, о? уды ба? алауды? з т? жірибелерінде? олданады

Дерек к? здері

М?? алімге арнал? ан н? с? аулы?, презентатция «О? ыту? шін ба? алау ж? не о? уды ба? алау, фотоапарат.

Т? йінді идеялар

Формативтік ба? алау, суммативті ба? алау

Ресурстар

? лестірмелі материалдар, флипчарт? а? аздар, стикер, инерактивті та? та, т? рлі т? сті маркерлер.

Коучингті?? тілу кезе? дері

Уа? ыты

Коучты? іс-? рекеті

? атысушыларды? іс-? ректі

? йымдастыру

2мин

Коучингке? атысушылармен с? лемдесу.

Психологиялы? ахуал ту? ызу

2мин

М?? алімдерді? арама-? арсы т? р? ызып, м?? ият бір-біріне? арап шы?? аннан кейін, сырт айналып? здеріндегі бір н? рсені? згерту тапсырылады,? згерістерді аны? тату.

? згерістерді табады

Топ? а б? лу

1мин

М?? алімдерді топ? а б? лу

«Кіру-шы? у» билетіні? т? сіне? арай т? рт топ? а б? лінеді

Ой ша? ыру

5мин

«Кіру –шы? у билеті» 1- тапсырма

О? у? дерісіне ба? алау керек пе?

Сіз саба? та нені ба? алайсыз?

Сіз саба? та ба? алауды?? андай т? рін? олданасыз?

? з ойларын? а? аз бетіне т? сіріп,? з топтарында тал? ылайды,? арым –? атынас жасау ар? ылы бір бірімен ойларымен б? ліседі.

Ж? пты? тапсырма

7 мин

? ысты? келбетіні? суретін салу? а ж? не,? зара ба? алауды тапсырамын

Суреттерді ж? птасып ба? алайды

Т? рткі с? ра? тар

5мин

С? ра? тар? ойылады:

-Сізге б? л ба? аны не? шін? ой? аны т? сінікті ме?

-Сізге неге осындай ба? а? ойды деп ойлайсыз?

-К? рші?ізді? ж? мысын ба? ала? анда неге к??іл б? лді?із?

-Ж? мысын ба? алау о? ай болды ма?

Сізді? ба? алау ж? йе?із? андай? иынды? ту? ызды?

-Сізді? саба? ы? ызда балалар ба? аны не? шін ал? анын т? сіне ме?

? р бала саба? сайын ба? алана ма?

?) Критерий бойынша ба? алау

1.? а? аз бетіне д? рыс орналастыра білу

2.? ыс к? рнісі ай? ын суреттелгені

3.Дизайны

4.Суретті? к? лемі

? атысушылар

осы с? ра? тарды? т??ірегінде жауап береді.

? з топтарында критерилер ?? рады,

Критерилер бойыншасуретті? айта ба? алайды

Сергіту с? ті

2минут

«Сусын ар? ылы» топ? а б? лу, бой жазу, жа? а адамдармен? арым-? атынас жасау.

Та? ырыпты ашу

3 мин

Презентация ар? ыл та? ырыпты ашу. «О? ыту? шін ба? алау ж? не о? уды ба? алау»

О? у сапсын арттыруда? ы жауапкершілікті сезіну

? орытындылау

5мин

Шы? у билетіні? с? ра? тарына жауап жазады

2 -тапсырма

  • 1.Ба? алау туралы ойы? ыз? аншалы? ты? згерді ?
  • 2.Д? ст? рлі (5 балды?) ба? алау саба? барысында? амтылама?
  • 3. Болаша? та? анша балды? ба? алауды? сынар еді?із?

? р? атысушы жауап жазып, топтан бір адам ойларын орта? а салады.

Белсенді? атыс? ан? атысушыны ынталандыру

Рефлексия жазу

1мин

Желкен? айы?? а» б? гінгі коучингтен кейінгі к??іл-к? йлері туралы стикерлерге жазып іледі. (Желкен? айы? ты?? ай сатысында )

Стикерлер ар? ылы? з ойларын жазады

12.02.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!