А?паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану ар?ылы саба?ты? тиімділігін арттыру.

Автор разработки, статьи:
Жаншойынов ?анат Н?риахмет?лы
Наименование учреждения:
Алматы облысы, ?Р «Ескелді ауданы ?кімдігіні? Ба?тыбай Жолбарыс?лы атында?ы орта мектебі мектепке дейінгі ша?ын-орталы?ымен» КММ
класс:
-
Тип статьи:
Авторская
Коучинг-сессияны? жоспары.

Коучинг та? ырыбы:

А? паратты?-коммуникациялы? технологияларды пайдалану ар? ылы саба? ты? тиімділігін арттыру.

Жалпыма? сат:

АКТ ?? ралдарын пайдалануда м?? алімдер компьютерде слайд ?? рып, о? ан нысандар? оя біледі.

О? у н? тижесі:

АКТ?? ралдарыно? ушы? ажеттілігін? амтамасызету? шіно? ушыны?? здеріне? олдандырукеректігін?? ынады.АКТ ?? ралдарынтиімдіпайдаланусауаттылы? ын артады.

Негізгі идеялар:

М?? алімдер АКТ -ны? ма? ыздылы? ын т? сінеді.

Саба? та? олданылатын материалдар:

Слайд-презентация, видеожазба, тренингтер. т? рлі-т? сті стикерлер, маркерлер.

О? ыту? дістері:

Жа? а? дістер С? ра?-жауап, т? сіндіру? дісі «Алты ойлау? алпа? ы», «Екі ж? лдыз, бір тілек»? дістері.

Дерекк? здері:

? дістемелік н? с? ау М?? алімдерге арнал? ан н? с? аулы?, «Сыни т? р? ысынан ойлау білім? рдісінде» о? у-? дістемелік ?? рал.

Тапсырмалар:

Топты? талдау, салыстыру, зерттеу, сыни ойлау.

Саба? бойынша коуч пен м?? алімдерді? іс-? рекеті

? олданылатын

? діс-т? сілдер

Коучты?іс-? рекеті

М?? алімдерді? іс-? рекеті

Тренинг (5 мин)

«Танысу» тренингі.

Танысып, топ? а б? лінеді.

Топ? а б? лу (2 мин)

М?? алімдерді топ? а б? лу.


? ызы? ушылы? ты ояту кезе?і(10 мин)

М?? алімдерге АКТ ?? ралдарыны? бейнесі бар пазлдар беріледі. Сол пазлдар ар? ылы олар топтар? а б? лінеді.

Интернет желісінен слайд? а сурет, видео кірістіру с? ралады.

М?? алімдер АКТ бейнелеріне? арап, оны? тиімділігін айтады, м? н –жайын т? сініп, пікірлерін орта? а тастайды, компьютерде? р топ? зіні? слайдын ?? ра бастайды.

Ма? ынаны ашу кезе?і(30 мин)

«Алты ойлау? алпа? ы? дісі. Бейнеролик «алты? алпа?» ережесі бойынша талдау ж? ргізу.А?? алпа?

А? т? с таза? а? аз беті сия? ты алалы? сыз ж? не объективті. Фактілер, а? парат, с? ра? тар негізі болады.

? андай а? паратымыз бар? Айтыл? ан пікірді растайтын немесе жо?? а шы? аратын? андай фактілер бар?? андай а? парат? ажет? Жетіспейтін а? паратты? алай аламыз?? андай с? ра? тар? ойып, жауап алуымыз керек?

? ызыл? алпа?

? ызыл т? с ашуды, шиеленісті білдіреді.? ызыл? алпа? та адамды эмоциялар, сезу, сезімдер билейді. Осы? ан байланысты менде? андай сезімдер туындайды?

Сары? алпа?

Сары т? с – к? н к? зіні?, тіршілік т? сі. Сары? алпа? та? ы адам оптимизмге толы, ол арты? шылы? тарды іздестіреді. Не себептен осыны істеу керек? Арты? шылы? тары? андай? Б? л кім? шін пайдалы? Арты? шылы? тар? алай пайда болады? Осыны? пайдалы жа? тары бар ма?? андай жа? дайларда б? л пайдалы болады?

? ара? алпа?

? ара т? с –? ара?? ылы?,? а? арлы?, бір с? збен айт? анда – суы?..? ара? алпа? та адам? ауіптілік танытады. Б? л к? мектеседі ме?? андай? ателер бар? Кемшіліктері? андай? Б? л идея ж? зеге аса алады ма?

Жасыл? алпа?

Жасыл? алпа? –? сімдіктерді?, молшылы? ты?, табыстылы? ты? т? сі. Жа? а идеялар туындап, шы? армашылы? бастауын алады. Осы жа? дайда не істей аламыз? Баламалы идеялар бар ма? – деген с? ра? тар туындайды

К? к? алпа?

К? к? алпа? – аспан т? сі. Ол? йымдастыру ж? не бас? арумен байланысты. Неге? ол жеткіздік? Болаша? та не істеу керек?

«Алты? алпа?»? дісі бойынша слайд жасайды. Сурет, видео, дыбыс кірістіреді.

Ой тол? аныс (10 мин)

М?? алімдерді? з презентацияларын? ор? ау? а ша? ыру.

? р топ? з слайдтарын? ор? айды.

Кері байланыс. Рефлексия. (3 мин)

«Екі ж? лдыз, бір? сыныс»? дісі.

М?? алімдер стикерлергекоучингтен ал? ан екі жа? ымды? серін, бір? сыныс жазады.

14.02.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!