Рефлексия – н?тижелі білім алуды? бастауы

Автор разработки, статьи:
Сейфульдинова Г?лбану Сембі?ызы
Наименование учреждения:
?аратал орта мектебі
класс:
-
Тип статьи:
Авторская

«Заманауи о? ытуды? 7 модулі» та? ырыбында? ы ауданды? семинарды? рефлексиясы

Та? ырыбы: Рефлексия – н? тижелі білім алуды? бастауы

Ма? саты:? атысушыларды? семинардан к? ткен болжамдары мен семинардан кейінгі ал? ан? серлері мен пікірлерін аны? тап, саралау.

Барысы:

Семинар? а дейін.

Та? тада? ыс бейнесі бейнеленген.

? атысушылар? а? ар? лпалары суреттері? лестіріледі.

— ?? рметті? ріптестер, б? гінгі семинардан не к? тесіздер?


? атысушылар осы? ар? лпаларына семинардан не к? тетіндерін жазып, та? тада? ы? ыс бейнесіне орналастырады. Сонда? ыста? ы? ар жауып т? р? ан к? рініс пайда болады.

Жазбаларды саралау.

? атысушыларды? семинардан к? ткендері:

К? птеген ма? л? маттар, жа? а? діс-т? сілдер мен технология т? рлері,? здік саба?, тиімді? діс, жа? а? діс-т? сілдерді?? олдану аясы, озы? ой, т? жірибеде 7 модулді? табысты? олданылуы, табысты н? тижелер, мазм? нды ашы? саба? тар, к? п? сер, сан т? рлі ойындар, т? жірибе алмасу, н? тижеге жеткізетін білім беру, жа? алы? тар, жа? а саба? тар, жа? а ізденістер,? ріптестермен танысулар.

Семинардан кейін.

? атысушылар? а а?? ала суреттері? лестіріледі.

— ?? рметті? ріптестер, б? гінгі семинар сіздерге не берді?

? атысушылар осы а?? ала суреттеріне семинардан не ал? андарын жазып, та? тада? ы? ыс бейнесіне орналастырады. Сонда жау? ан? ардан жасал? ан а?? ала орналас? ан к? рініс пайда болады.

Жазбаларды саралау.

? атысушыларды? семинардан ал? андары:

К? п? сер, жа? а стратегиялар, к? птеген ма? л? маттар, к? птеген іс-т? жірибе, жа? а идеялар,? олайлы? діс-т? сілдер, м? тін ар? ылы логикалы? ойлау, жа? а идея, жа? а к? з? арас,? ызы? ты материалдар, т? жірибе, озы? ойлармен алмасу, коучингті? ткізу,? рмекші торын пайдалану.

? орытынды:

? атысушылардан семинардан к? ткен болжамдары мен ал? ан? серлері казіргі? ыс мезгілі бейнесімен байланыстырылып, ж? йеге келтірілді.

«Ескелді ауданы? кімдігіні?? аратал орта мектебі мектепке дейінгі ша? ын орталы? ымен» коммуналды? мемлекеттік мекемесі

І де? гейлі сертификаттал? ан, бастауыш сынып м?? алімі

Сейфульдинова Г? лбану Сембі? ызы

14.02.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!