Топты? ж?мысты ?йымдастыру ?дістемесі

Автор разработки, статьи:
Сейфульдинова Г?лбану Сембі?ызы
Наименование учреждения:
?аратал орта мектебі
класс:
-
Тип статьи:
Авторская

2014ж. 30? азан

Саба? та? ырыбы:

Топты? ж? мысты? йымдастыру? дістемесі

Жалпы ма? сат:

Топты? ж? мысты? йымдастыру ар? ылы ынтыма? таса ж? мыс істеу ережесін ?? ру. М? селелерді бірлесіп шешуге, идеялармен алмасу? а ж? не? ор? ау? а? йрету. Ша? ын топта? ы ж? мыс моделін ?? ру.

Сілтеме:

1.М?? алімдерге арнал? ан н? с? аулы? 83-85

2.L2W1D1_S1

О? у н? тижесі

Тапсырмаларды орындау барысында ша? ын топтарда бірлескен ж? мысты? йымдастыру? дістемесін игеруі. Тиімді топты?? арым-? атынас? а т? суі.

Т? йінді идеялар:

Топты? ж? мыс ар? ылы табысты о? ыту? а? ол жеткізу.

Саба? та? олданылатын материалдар:

А- 4 пара? тары, стикер, интерактивті та? та, флипчарт, маркер,? алам.

О? ыту? дістері:

О? ыту мен о? уда? ы жа? а? дістер

Коучинг

АКТ

1. Диалог

2. Жеке ж? мыс

4. Топты? ж? мыс

5. Р? лдік ойындар

Дерек к? здері:

? деби материалдар, газет-журналдар.

Тапсырмалар:

С? ра?- жауап, салыстыру, ассоциация, р? лдік ойын

О? у? а арнал? ан тапсырма:

Топтарда ж? мыс істеу ж? ніндегі н? с? аулы?

М?? алімге арнал? ан н? с? аулы?.

Саба? бойынша коуч пен м?? алімдерді? іс-? рекеті:

І.М?? алімдерге психологиялы? ахуал ту? ызу

(5 мин)

Коучты? іс-? рекеті

М?? алімдерді? іс-? рекеті

1 мин

2 мин

2 мин

«Суретпен байланысты тілек» тренингін? йымдастыру.

1.Ше? бер жасату, амандасу.

2.Стикерлерге салын? ан? р т? рлі суреттерді? сыну.

3.Суретті не? шін та? да? анын білу.

4.Суретпен байланысты айт? ан тілектерін ты? дау.

Сессия? а? атысушы м?? алімдер ше? бер жасап т? рады да бір-бірімен? ол алысып амандасады.? стел? стіндегі стикерлерге салын? ан? р т? рлі суретті та? дайды, ол суретті не? шін та? да? анын айтып береді. Сол суреттерге байланысты бір-біріне тілек айтады.

І тапсырма

(8 мин)

1 мин

1.Ша? ын топ? а б? лу.

Жеміс та? дату ар? ылы ша? ын екі топ? а б? лу. (?? рма ж? не алм? рт жемісі? келінеді)

1.Жемісті та? дау ар? ылы

екі топ? а б? лінеді.

1 мин

2 мин

Таныстыру? а? р топ? а

2 мин

1.Ша? ын топтар? а стикер таратылады. Стикерге? здеріні? к??іл-к? йлерін смайлик ар? ылы бейнелеу тапсырылады.

2.Топта ж? мыс істеу? шін белгілі бір ережеге с? йкес ж? мыс істеу керектігін т? сіндіру.

3.Ша? ын топтар? а топ ережесін ?? ру ж? не флипчарт? а жазып, таныстырып шы? уды тапсыру.

Топты?? рбір м? шесі? з к??іл-к? йін смайлик ар? ылы бенелейді.

Бірлесе отырып, топ ережесін ?? рады ж? не ережемен таныстырады.

ІІ тапсырма

(8 минут)

2 мин

2 мин

Таныстыру? а? р топ? а

2 мин

? аза? станнан шы? атын газет-журналдарды? атын жылдам жазып шы? у.

1.Жеке орындау.

2.Ша? ын топта орындау

3.Ж? мысымен таныстыру.

Белгіленген уа? ыт ішінде А-4 пара? ына? аза? станнан шы? атын газет-журнал атын? рбір топ м? шесі жеке, кейін топта тал? ылап, бірлесе жазып шы? ады.

Бірлесе орында? ан ж? мыстарымен таныстырады.

ІІІ тапсырма

(16 мин)

5 мин

? ор? ау? а? р топ? а 2мин

2 мин

2 мин

3 мин

1.Топты? ж? мыс:

Егер мектептен газет шы? атын болса, ол? андай болуы керек? Газет атын? алай? ояр еді?іздер?

? р топ? а? з ойын флипчарт? а жазу немесе постер ар? ылы бейнелеу тапсырылады.

2.? ор? ау

3.? ор? ау ж? мысы бойынша с? ра?? ою.

Ж? мыстарын? зара ба? алау.

Сергіту с? тін? ткізу. Проигрыватель Windows Media «Макарено» биі

? р топ «Мектеп газеті» туралы? з ойларын флипчарт? а дайындайды ж? не? ор? айды.

Бір-бірін ты? дап,? ор? ау ж? мыстарына бйланысты с? ра? тар? ояды.

Ж? мыстарын «екі ж? лдыз бір тілек» ар? ылы? зара ба? алайды.

Интерактивті та? тадан к? рсетілген «Макарено» биіне билейді.

ІV тапсырма

( 15мин)

5 мин

Р? лге т? су? р топ? а 5 мин

Р? лдік ойын.

«Редактор, м?? алім ж? не о? ушы» та? ырыбында сценарий ?? растыру ж? не р? лге т? су.

Ынтыма? тасты? та ж? мыс істеу.

Жауапкершілікті сезіну.

Берілген та? ырып бойынша сценарий ?? растырып, р? лге т? седі.

V.? орытындылау

(5 мин)

«Бірлескен топты? ж? мысты? йымдастыру» дегеніміз не? Флипчарт? а 1 сурет ж? не 5 с? з жазып беру ж? не? ор? ау.

Берілген та? ырып бойынша флипчарт? а 1 сурет, 5 с? з жазып, идеяларын? ор? айды.

VІ. А? парлама.

(5 мин)

Топты? ж? мыс туралы Power point ар? ылы? ыс? аша м? лімет беру.

Топты? ж? мысты? йымдастыру туралы н? с? аулы? та? ы м? ліметпен танысады.

VІІ. Рефлексия

(3 мин )

Бастап? ыда? з к??іл к? йлерін бейнелеген стикер артына саба? тан ал? ан? серлері мен? сыныстарын жазу не бейнелеу тапсырылады.

2.Сауса? ар? ылы білдіру

Саба? тан ал? ан? серлері мен? сыныстарын смайлик ар? ылы бейнелейді не жазады.

«жо? ары» «орта» «т? мен» белгісімен т? сінген, т? сінбеген, белгілерін к? рсету.


Коучингті? с? тті т? стары:

 • ? Т? лім алушы саба? барысында топты? ж? мысты жа? сы? йымдастыра білді Коучингке м?? алімдерді?? ызы? ушылы? пен? атысуы;

С? ттілікті? себептері:

 • ?? осымша ресурстарды тиімді пайдаланып, таныстырылымны? д? рыс ?? рылуы;
 • ? Коучинг басында психологиялы? ахуалды та? ырыппен байланыстыра орнатылуы;
 • ? Осы саба? жоспарыны?? олдану? а ы?? айлы,? рі тиімді екенін т? сінулері;
 • ? Ба? а берудегі жауапкершілікті сезінуілері.

Коучингті? с? тсіз т? стары:

 • ? топ ішінде топ ережесіні? са? талма? анды? ы
 • ? топ ішінде? здігінен реттелуді? орындалма? анды? ы;
 • ? Саба? та о? ушылар толы? ымен? амтылмады.

? иынды? ты шешу жолдары:

 • ? Т? лімгерді? барынша уа? ытын тиімді пайдаланып, бас? а т? лімгерлермен т? жіри алмасуда ты? ыз байланыс орнату;
 • ? Т? лім алушылар? а к? нделікті ж? ктемелерін орындауда жылдамды? ты к? шейту, шира? ты? таныту;
 • ? Т? лім алушылар? йренген? дістемелерін т? жірибеде? олдана алу? шін т? лімгермен ты? ыз байланыста болып, жа? а? діс-т? сілдерді т? жірибеге енгізу м? селелерін уа? ытында шешіп отыру.

? сыныс:

 • ?- Топ ережесін? ата? са? тау;
 • ?- Жо? ар? ы д? режелі с? ра? тар? ою
 • ?-О? ушыларды?? здігінен реттелуі? шін тиімді? діс-т? сілдерді? олдану;
 • ?-? лгерімі т? мен о? ушыларды саба?? а тарту;
14.02.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!