?ыс?а мерзімді жоспар

Автор разработки, статьи:
Физика п?ніні? м??алімі: Умарова Шолпан Ас?ар?ызы
Наименование учреждения:
Жа?алы? негізгі орта мектебі
класс:
7
Тип статьи:
Авторская

П? ні: Физика

К? ні: 25.11.2015ж

Сыныбы: 7 «А»

Та? ырыбы

Зертханалы? ж? мыс: ? атты денені? массасы мен ты? ызды? ын аны? тау

Ма? саты

Эксперименттік ж? мыс жасау ар? ылы денені? массасын ж? не ты? ызды? ын аны? тап? йренеді.

К? тілетін н? тиже

Таразы ж? не мензурка к? мегімен денені? массасы мен ты? ызды? ын аны? тай алды.

Эксперименттік ж? мыс жасай отырып есептер шы? ара алды.

Дерекк? здер, ?? рал-жабды? тар

Физика 7 сынып, авторлары:

1.Р.Башар? лы, У.То? бергенова, Д.? аза? баева Алматы «Атам? ра» 2012

2. Интерактивті та? та, карточка,? а? аз, маркер.

3.? ант, сабындар, а? аш, таразы, мензурка, сыз? ыш.

Саба? ты? барысы

Уа? ыты

М?? алім? рекеті

О? ушы? рекеті

? йымдастыру кезе?і

5

Ынтама? тасты? атмосферасын ?? ру.

«? р? лтта амандасу» — т? рлі т? сті? а? аз бойынша к? рсетіледі.

Топ? а б? лу.

Ба? алау критерийлерімен таныстырамын.

О? ушылар т? рып бір-бірімен? р? лтта амандасады.

3 топ? а б? лінеді: масса, ты? ызды?, к? лем. Топ басшысын сайлайды.

Топ басшыларына ба? алау пара? шалары беріледі.

? й тапсырмасын с? рау

7

? й ж? мысын тексеру.

«С? ра? — жауап»? дісі. Карточкамен ж? мыс.

«Ой? оз? ау»? дісі:

Видео к? рсетілім.

О? ушылар карточкада? ы с? ра? тар бойынша? з пікірлерін білдіреді.

Видеоны тал? ылайды.

Ж? мысты? барысы

15

3

Жа? а саба? ты хабарлайды.

III топ? а? р т? рлі т? жіреибелік ж? мыс беріледі. Уа? ыт – 10 мин.

I – топ? а т? жірибелік ж? мыс:

А? аш білеушені? ты? ызды? ын аны? та? дар. Ол? шін сыз? ышты? к? мегімен а? аш білеушені?? зынды? ын, енін ж? не биіктігін табындар.Ал таразыны? к? мегімен массаны? лше? дер.Осыдан со? а? аш білеушені? ты? ызды? ын табы? дар. Кестені толтыры? дар.

II – топ? а т? жірибелік ж? мыс:

Кір сабын ж? не иіс сабынны? ты? ызды? ын аны? та? дар. Сыз? ышты? к? мегімен оны?? зынды? ын, енін ж? не биіктігін табындар. Ал таразыны? к? мегімен массаны? лше? дер. Осыдан со? екеуіні? ты? ызды? ын аны? тап,? ортындысын салыстыры? дар. Кестені толтыры? дар.

III – топ? а т? жірибелік ж? мыс:

Бір кесе? антты? ты? ызды? ын аны? та? дар. Таразы? а? антты? ойып, массасын аны? та? дар. Содан мензурка к? мегімен к? лемін тауып, ты? ызды? ын аны? та? дар. Шы?? ан н? тижесін кестені толтырып,? орытныды жаса? дар.

«Сергіту с? ті»

О? ушылар та? ырыпты д? птерлеріне жазады

Топпен бірігіп ж? мыс жасайды ж? не? орытындылайды.

? орытынды

12

Есептер шы? ару: Уа? ыт – 5мин

? р топ? а? р т? рлі есеп беріледі.

К? лем тобына:

Массасы 2 кг, ал к? лемі 200см3 металды? ты? ызды? ы? андай?

Масса тобына:

Суы бар ыдысты? массасы 2 кг, ал ты? ызды? ы 1000 кг/м3, онда ыдысты? к? лемі? андай?

Ты? ызды? тобына:

Кірпішті? ты? ызды? ы 1800кг/м3, ал к? лемі 0,002м3 онда кірпішті? массасы? андай?

Ба? алау: Ба? алау критерийлері бойынша ба? аланады.

? й тапсырмасы:

К? ш туралы? арастыру

Берілген есептерін топпен орындайды.

3 топты? топ басшылары балды? ж? йемен топ м? шелерін ба? алайды.

Рефлексия

3

? а? аздарды таратып беремін, бес сауса? пішінін салып ж? не оны толтыруларын тапсырамын.

Ал? ан? серлерімен б? ліседі

1.Не? йрендім?

2.Неден? иналдым?

3.Кімге к? мектестім?

4.Нені білгім келеді?

5.? андай жетістікке жеттім?

Бес сауса? тар к? рінісін салып,? р сауса?? а кері байланыстарын жазып шы? ады.

«Ескелді ауданы? кімдігіні? М.Байысов атында? ы ОМ МДШО» коммуналды? мемлекеттік мекемесінде ауданды? семинарда? ткізген физика п? нінен

«? атты денені? массасы мен ты? ызды? ын аны? тау» та? ырыбы бойынша

РЕФЛЕКСИВТІК ЕСЕБІ

7 сыныппен физика п? нінен Зертханалы? ж? мыс №4 «? атты денені? массасы мен ты? ызды? ын аны? тау» атты та? ырыбына ашы? саба?? ткіздім. Саба? ымды? йымдастыру кезе?інде о? ушыларды? психологиялы? ахуалын ту? ызу? шін ынтыма? тасты? атмосферасынан бастадым. «? р? лтта амандасу»? дісі ар? ылы о? ушылар? а т? рлі-т? сті? а? аз бойынша ала? андар к? рсетіледі. О? ушылар т? рып бір-бірімен? р? лтта? р т? рлі амандасып шы? ты. Содан кейін о? ушыларды та? ырыбыма байланысты 3 топ? а б? лдім: 1-топ: «К? лем», 2-топ: «Ты? ызды?», 3-топ: «Масса» б? ліп,? здеріне топ басшыларын сайлатып, топ басшыларына ба? алау пара? шаларына таратып,? здеріне топ м? шелерін ба? алау? а бердім.? й ж? мысын тексеру кезе?інде «С? ра? — жауап»? дісі ар? ылы карточкада? ы с? ра? тар? а барлы? о? ушылар жауап беріп шы? ты. Жа? а саба? ты бастамас б? рын «Ой? оз? ау»? дісі ар? ылы та? ырып? а байланысты «Видео» к? рсетілім к? рсетіп,? здеріне тал? ылатып, жа? а саба? ты? ма? сатын хабарлап айттым. Содан III топ? а? р т? рлі т? жіреибелік ж? мыс беріледі:

I – топ? а т? жірибелік ж? мыс:

А? аш білеушені? ты? ызды? ын аны? та? дар. Ол? шін сыз? ышты? к? мегімен а? аш білеушені?? зынды? ын, енін ж? не биіктігін табындар.Ал таразыны? к? мегімен массаны? лше? дер.Осыдан со? а? аш білеушені? ты? ызды? ын табы? дар.

II – топ? а т? жірибелік ж? мыс:

Кір сабын ж? не иіс сабынны? ты? ызды? ын аны? та? дар. Сыз? ышты? к? мегімен оны?? зынды? ын, енін ж? не биіктігін табындар. Ал таразыны? к? мегімен массаны? лше? дер. Осыдан со? екеуіні? ты? ызды? ын аны? тап,? ортындысын салыстыры? дар.

III – топ? а т? жірибелік ж? мыс:

Бір кесе? антты? ты? ызды? ын аны? та? дар. Таразы? а? антты? ойып, массасын аны? та? дар. Содан мензурка к? мегімен к? лемін тауып, ты? ызды? ын аны? та? дар. Шы?? ан н? тижесін кестені толтырып,? орытныды жаса? дар.

? р топ? здеріні? т? жірибелік ж? мыстарын кестеге толтырып,? ор? ап шы? ты. 2 топ жа? сы? ор? ап, «Масса» тобы орташа? ор? ап, ж? не топ басшылары м? шелерін ба? алау пара? шаларына ба? алап отырды. Содан со?, «Кел, к? лейік» сергіту с? тіне жасады. Саба? ымды? орытындылау кезе?інде «Есептер шы? ару» тапсырмасында? р топ? а? р т? рлі есеп беріледі.

К? лем тобына:

Массасы 2 кг, ал к? лемі 200см3 металды? ты? ызды? ы? андай?

Масса тобына:

Суы бар ыдысты? массасы 2 кг, ал ты? ызды? ы 1000 кг/м3, онда ыдысты? к? лемі? андай?

Ты? ызды? тобына:

Кірпішті? ты? ызды? ы 1800кг/м3, ал к? лемі 0,002м3 онда кірпішті? массасы? андай?

? р топ? з есептерін берілген уа? ыт бойынша есептерін шы? арып, та? та? а есептеріні? шешімдерін жазып шы? ты. Ба? алау кезе?інде 2 топ басшылары, 1 топ екі о? ушыны – 5 ба? а, 3о? ушыны – 4 ба? а, 2о? ушы – 3 ба? а ж? не 2 топ басшысы 3 о? ушыны – 5 ба? а, 3 о? ушыны – 4 ба? а, 1 о? ушыны – 3 ба? алармен ба? алап шы? ты. Содан? й тапсырмасына «К? ш» туралы реферат жазу? а бердім, олар к? нделіктеріне жазып алдым. Саба? ты? со? ында кері байланыс алу? шін «Бес сауса?»? дісін пайдаланып, мынадай с? ра? тар ар? ылы алдым:

1.Не? йрендім?

2.Неден? иналдым?

3.Кімге к? мектестім?

4.Нені білгім келеді?

5.? андай жетістікке жеттім?

Осы с? ра? тар? а жауап бере отырып, о? ушылар бес сауса? тар к? рінісін салып,? р сауса?? а кері байланыстарын жазып шы? ты.

О? ушыларды? кері байланыс пара? ында саба? ты жа? сы игергендігі,? з бетінше ж? мыс жаса? андарын, м?? алімге деген к? з? арасты?, ба? асыны? жо? ары екендігін бай? ады.

14.02.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!