Программа семинара

Автор разработки, статьи:
М??алімні? аты-ж?ні: Молбаева.М.М Ж?мыс ?тілі: 12 жыл Ж?мыс орны: «Ескелді ауданы ?кімдігіні? Байысов атында?ы орта мектебі МДШО»КММ ?ызметі: тарих п?ніні? м??алімі
Наименование учреждения:
«Ескелді ауданы ?кімдігіні? Байысов атында?ы орта мектебі МДШО»КММ
класс:
7
Тип статьи:
Авторская

П? ні:? аза? стан тарихы

Сынып:7Та? ырыбы:

С? улет? нері мен ?? рылысты? дамуы. С? ндік? олданбалы? нер

Ма? саты:

О? ушылар? а? аза? танда? ы X-XII? асырларда? ы с? улет ?? рылыс ж? йелері мен с? ндік? олданбалы? нерді? дамуы туралы жан-жа? ты т? сінік беру

К? тілетін н? тиже:

О? ушылар с? улет? нері мен ?? рылысты? дамуына ы? пал еткен факторларды ашады ж? не оларды VI-IX? асырларда? ы с? улет ?? рылыстарымен салыстырып,? орытындылау? а да? дыланады, к? не тарихи ескерткіштерді,? лтты? ?? ндылы? тарды са? тап,? астерлеуге,? нерге ж? не шеберлік шы? армашылы?? а? ызы? ушылы? тары артады

Ба? алау критерийлері:

Теорияны т? сіну, негізгі идеяны білу, рефлексия жасау

? діс-т? сілдер:

Сыни т? р? ыдан ойлау, А? Т

Реурстар:

Интербелсенді та? та, постер, стикер

Саба? ты? барысы

Кезе?

Уа? ыт

М?? алімні? іс-? рекеті

О? ушыны? іс-? рекеті

Кіріспе


С? лемдесу

Шатты? ше? берін ?? ру? а? сыныс тастау

О? ушылар шатты? ше? берін ?? рып т? рады

Ми? а шабуыл


Балалар сендер? алай ойлайсындар,? ткенді білуді? бізге? ажеті? анша,? аншалы? ты ма? ызды ?

О? ушылар? з ойларын орта? а салады

Топ? а б? лу

№1 слайд


Олай болса балалар біз? азір осыны? алдында бірнеше параграф б? рын? тіп кеткен та? ырыпты еске т? сіру ар? ылы топ? а б? лінеміз.Ст? лді?? стіндегі? а? аз? иындыларында с? ра? тар жазыл? ан, сендер сол с? ра? ты? шешімін табу ар? ылы топ? а б? лінесі? дер

1 топ-А? ыртас

2 топ-Сардоба

3 топ-Ды?

О? ушылар? а? аз? иындыларында жазыл? ан с? ра? тарды? шешімін табу ар? ылы топ? а б? лінеді

Ба? алау пара? тарын тарату №2
? зін-? зі тексеру

№ 3слайд


Интербелсенді та? та? а назар аударамыз,? ателесіп отыр? андар болса? з тобын тауып отырады

Интербелсенді та? та? а назар аударып ,? ателесіп отыр? андары болса ,? з тобын тауып отырады

Топты? ж? мыста? ы р? льдер№4


Топты? ж? мыста? ы р? льдер


№ 4 Бейнесюжет


Балаларинтербелсенді та? тада? ы бейнероликке к??іл аударамыз(орта? асырларда? ы с? улет ескерткіштерінен? зінді к? рсетіледі)


Жетелеуші с? ра? тар

№5 Саба? ты? та? ырыбы


Балалар б? гінгі? тетін саба? ымызды? та? ырыбын мен сендерді?? здері? е аш? ыз? ым келіп т? р.

Балалар б? л бейнероликтен не к? рді? дер, не бай? ады? дар?

О? ушылар бейнероликті к? ру ар? ылы, саба? ты? та? ырыбын? здері ашады.

Саба? ты? ма? саты

№ 6 слайд


Балалар? азіргі? тетін саба? та алдылары? а? андай ма? сат? ояр еді? дер

3 топты? о? ушылары а? ылдасып саба? ты? ма? сатын? здері айтады

Тапсырма

№7 слайд

№8 баяу бейнеролик

(5 минут)


? ш топ? а тапсырма

Фишбоум? дісі

1 топ-деректермен ж? мыс

2 топ-картамен ж? мыс

3 топ- X-XII? асырларда? ы с? улет ?? рылысыны?,? азіргізаманда салын? ан с? улет ескерткіштерінен айырмашылы? ы мен ?? састы? ы

Жоба? ор? ау? ш топты? о? ушылары? з жобаларын? ор? айды

Топ? а тапсырма

№9


? ш топ? а тапсырма

1 топ-Синквейн

2 топ-С? йкестендір

3 топ- суреттерді топтастыр

Ба? алауТоп басшылары? з тобыны? ба? асын айтады

Кері байланыс

№10 слайд


1.Бас барма?-басты м? селе саба? та е? ?? нды м? селе не болды.

2. Балалы? йрек- бірлесу.? алай ж? мыс жасадым? Кімге к? мектестім? Кімге риза болдым

3.Ортан терек- ойлау.Мен? андай білім мен т? жірибе алмастым

4.Шылдыр ш? мек- шынайылы?.. Саба? ма? ан? надыма?

5.Кішкентайб? бек- к??іл к? й ахуалы.Мен саба? та? зімді? алайша сезіндім.

Балалар? з ойларын? а? аз бетіне т? сіреді.


  • 1)VII-VIII? асырларда салынып бітпей? ал? ан? имарат:
  • 2)? арл??? а? анаты кезінде салына баста? ан? имарат:
  • 3)АкадемикК.М. Байпа? овты? зерттеуі бойынша? арл??? а? анаты кезінде салын? ан? имарат:
  • 4)Б? л ескерткішті? ?? рылыс материалдары т? рт б? рышты кесек тастардан? алан? ан.Оларды? ортасы а? ыр т? різді ойыл? ан:
  • 5)А? ыз бойынша б? л ескерткішті Алан-Хазар есімді жігіт? зі? нат? ан? ыз? а арнап сал? ан:

1)?? ды?? стіне орналас? ан ?? рылыс:

2)Керуен жолдарыны? бойында жолаушылар мен малшыларды? су тапшылы? ын к? рмеуі? шін ?? ды? ты?? стіне салын? ан к? мбезді ескерткіш:

3)Мырзаш? л керуен жолыны? бойында? ы VI -IX? асырлар? а жататын ескерткіш:

4) Б? л к? мбезді ескерткішпарсыша? алай атал? ан:

5) Б? лескерткіш Мырзаш? л керуен жолыны? бойында орналас? ан ?? рылысы киіз? йді? жобасына ?? сас:

1)VIII -? асырда? арл?? ,? има?? а? анаттары д? уірінде ке? тара? ан, киіз? йге ?? сасдіни ?? рылыс:

  • 2)VIII–? асырда? аза тап? ан адам басына т? р? ызыл? анескерткіш:
  • 3)VIII? Орталы?? аза? стан, Жетісу, Тарба? атай жерінде к? п са? тал? ан діни с? улет ескерткіші:
  • 4)?? рылысж? йесі киіз? йге ?? сас ислам дініне дейін салын? ан с? улет ескерткіші

5)VIII ?-а Ислам дініне дейінгі? аза? жеріндегі с? улет ?? рылысыны? бір т? рі-?? рылыс ж? йесі киіз? йге ?? сас:

20.12.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!