«М?ліметтерді енгізу мен шы?аруды ?йымдастыру»

Автор разработки, статьи:
Жанаева А.А. информатика п?ніні? м??алімі
Наименование учреждения:
«Ескелді ауданы ?кімдігіні? Байысов атында?ы орта мектебі МДШО»КММ
класс:
7
Тип статьи:
Авторская

Саба? ты? та? ырыбы: «М? ліметтерді енгізу мен шы? аруды? йымдастыру»

Мектеп: «Ескелді ауданы? кімдігіні? Байысов атында? ы орта мектебі МДШО» КММ

К? ні:29.11.2016

М?? алімні? аты-ж? ні:Жанаева А.А. информатика п? ніні?

м?? алімі

Сынып:

Барлы? о? ушылар саны

Саба?? а? атыс? аны14

Осы саба? ар? ылы ж? зеге асатын о? у ма? саттары

СТО технологиясын пайдалану ар? ылы Pascal тілінде м? ліметтерді енгізу мен шы? аруды? йымдастыруымен таныстыру, н? тижесін жоспарлау мен ба? алау да? дыларын? алыптастыру.

Саба? ма? саттары

Барлы? о? ушылар орындай алады:

Pascal-да деректерді енгізу мен шы? аруды білу

О? ушыларды? к? пшілігі орындай алады:

М? ліметтерді енгізу мен шы? ару операторларын? олдануды

Кейбір о? ушылар орындай алады:

Программалар жазуды.

Тілдік ма? сат

О? ушылар орындай алады:

Тапсырмаларды? з беті? ше орындай алады

С? здік? ор немесе терминдер: write, writeln, read, readln, ClrScr, Crt, uses

Диалог ?? рау:

Тал? ылау? а арнал? ан с? ра? тар:

Сендер? андай енгізу, шы? ару ?? рыл? ылары? білесіндер?

Не себепті б? л ?? рыл? ыларды?? айсысына есепті? шешу н? тижесін (Pascal-да программаны? орындалуын) шы? ару? а болады деп ойлайсын?

Ишара:

Мен ойладым енгізу, шы? ару б? л… мен сізді д? рыс т? сіндім бе

Алды?? ы о? у

О? ушылар программа ?? рылымын, м? ліметтер типін біледі, айнымалы типін программаны? var б? лімінде сипаттауды; writeln операторларын? олданып,? арапайым программаны ?? руды; компиляцияны іске? осу ж? не программаны орындауды.

Жоспар

Жоспарлан? ан уа? ыт

Жоспарлан? ан жатты? у т? рлері

Ресурстар

Басы

І.? йымдастыру кезе?і.

Психологиялы? ахуал. «С? ттілік тілеймін»

О? ушыларды топ? а б? лу.

Топты? ж? мыста? ы р? льдер

Смайликтерге? з аттары? жазу, жапсыру.

www.castlots.org топ? а б? лу

Ортасы

Ми? а шабуыл

Сендер? андай енгізу, шы? ару ?? рыл? ылары? білесіндер?

Не себепті б? л ?? рыл? ыларды?? айсысына есепті? шешу н? тижесін (Pascal-да программаны? орындалуын) шы? ару? а болады деп ойлайсын?

2.тапсырма — ретімен жазыл? ан онды? кодтарды? к? мегімен жасырыл? ан с? здерді тап.

226 226 238 228 ввод 1топ

114 101 97 100read

226 251 226 238 228 вывод 2 топ

119 114 105 116 101write

228 224 237 237 251 245

О? ушылар саба? ты? та? ырыбын ашады, ма? сатын? ояды.

3 тапсырма – жа? а материалды о? ып –? йрену презентация5 мин

4. Жатты? у1. Ба? дарламаны? коды? ай суретте? атесіз жазыл? ан?

5. Д? рыс немесе б? рыс жауапты та? даныз

6.? яшы? тарда? ы с? здерді тартып? келу ар? ылы бос жерлерді толтыры? ыз.

7. Тест

8.? здік ж? мыс — А, В, С де? гейлік тапсырмалар орындау.

Ж? мыс д? птері.

Интербелсенді та? та.

Рулетка Рассела.

О? ушылар? з ойларын ББ? кестесіне / білемін, білгім келеді,? йрендім/ білемін б? анасын толтырады

Слайд

ASCII символдар кестесі

О? улык 12-13бет

Слайд

Bilimland.kz

О? улы? 71-72 бет

Со? ы

? орытындылау.

ББ? кестесіні?? йрендім деген ба? анасын толтыру.

Ынталандырубелгілері ар? ылы, ба? алау пара? ы бойынша жинал? ан? пайларын есептеп суммативті ба? асын шы? ару

? й тапсырмасы §11 о? у ж? не тест с? рактарына жауап беру.

ББ?/? йрендім ба? ансын толтыру керек/ кестесі

Ба? алау пара? ы

о? улы?

Кері байланыс

  • -Саба? бойы біз? андай та? ырыпты тал? ылады??
  • -? андай тапсырмалар орындады??
  • -Б? гінгі саба? сендерге? нады ма?

Смайликтер, стикерлер

? осымша а? парат

Саралау – о? ушы? а мейлінше? олдау к? рсетуді? алай жоспарлайсыз?

? абілетті о? ушы? а тапсырманы? алай т? рлендіресіз?

Ба? алау-о? ушы? а білімін тексеруді? алай жоспарлайсыз?

П? наралы? байланыс- Денсаулы? ж? не? ауіпсіздік, АКТ-мен байланыс. ??? дылы? тар мен байланыс(т? рбие элементі)

  • ? абілетті о? ушылар? а тапсырманы де? гейіне байланысты к? рделендіріп беремін
«Ба? даршам» Т? сінік бойынша? ателіктерін тексеру А? ылшын, орыс тілі

Рефлексия

Саба? ты? ма? саты мен о? у мі? деттері орындалды ма?


Б? гін о? ушылар не? йренді?


Саба?? алай? тті,? андай денгейде? тті?


Жоспарлан? ан саралау жа? сы іске асты ма?


Уа? ытты? алай пайдаланды?


Жоспарыма? андай? згеріс енгіздім, ж? не неге?


? ортынды ба? алау

Е? жа? сы? ткен екі н? рсе:

Осы саба? ты? барысында бпрлы? сынып немесе жекелеген о? ушылар ж? ні? де келесі саба? ыма? ажет болаты? дай а? паратты білдім?


20.12.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!