What’s this?

Автор разработки, статьи:
Н?ржанова К?л?ш Хожабай?ызы
Наименование учреждения:
«Ескелді ауданы ?кімдігіні? Байысов атында?ы орта мектебі МДШО»КММ
класс:
5
Тип статьи:
Авторская

«Ескелді ауданы? кімдігіні? Байысов

атында? ы орта

мектебі МДШО» КММ

а? ылшын тіліп? ні м?? алімі

Н? ржанова К? л? ш Хожабай? ызы

П? ні:

А? ылшын тілі


Класс 5 «?»

К? ні: 29.11.16

Та? ырыбы

What's this?

Ма? саты

О? ушылардысілтеу есімдіктерімен таныстыра отырып, мектеп ?? ралдары ж? не оларды? т? стері жайлы айту? а? йрету, та? ырып аясында с? здік? орларын молайту. О? ушыларды к? рнекіліктерге с? йене отырып суреттеуге,? ыс? а ж? не толы? жауап беруге жетелеу. Диалогтік тілдерін жетілдіру.

Саба? ты?? дісі

СТО, АКТ, О? ыту мен о? уда? ы жа? а т? сілдер, О? ушыларды? жас ерекшеліктеріне с? йкес о? ыту мен о? у, О? ытуда? ы бас? ару ж? не к? шбасшылы?

К? тілетін н? тиже

O? ушыларды? та? ырыпты толы? ме? геруі, а? ылшын тілінде диалог ?? рай білуі, ж? не топта д? рыс ж? мыс жасай білу, о? у ?? ралдарын атап, оларды? неліктен керек екенін айта алу.

Дерекк? здер, ?? рал-жабды? тар

А4 формат, маркерлер,? лестірме карточкалар, стикерлер, о? улы? А? ылшын тілі 5классТ.Аяпова, Ж.Т? тбаева.

Саба? ты? барысы

М?? алімні? іс-? рекеті

О? ушыларды? іс-? рекеті

Кіріспе

1-минут

  • Амандасу

— Good morning!-How are you?

Let's begin our lesson.

  • Ынтыма? тасты? атмосферасын орнату.

О? ушыларбір-біріне жылулы? сыйлайды.

Give smiles to another pair.

aмандасады

  • -Good morning!

О? ушылар? олдарында? ы смайликтерді бір-біріне к? лімдей отырып сыйлайды.

Ой-? оз? ау

2-минут

1.Look at the board. What do you see…?

-Who is she?

-What has she got?

-Has she got a Bag?

Look! It's Dara's bag.Her bag will help you for today's lesson.

What's this?Б? л не ?

It's … Б? л ...

  • Топ? а б? лу

О? ушылар с? ра? тар? а жауап береді.

-She is Dara

-She has got a bag.

О? ушылар с? мкеден шы?? ан мектеп ?? ралдарына? арап б? гінгі саба? ты? та? ырыбы мен ма? сатын? здері ашады.

Мектеп ?? ралдарына байланысты? алам ж? не сыз? ыш ар? ылы екі топ? а б? ліп отыр? ызу.

Негізгі б? лім

2-минут

2-минут

2-минут

5-минут

2-минут

1.Жа? а саба? ты? та? ырыбы, ма? сатымен таныстыру.

-Look at the board and answer my question. What do you see?

–Today we will take the new theme. All of you open your books and write down today's date and theme. Today's our theme is «What's this?». At our lesson we will take the new words and speak about school things. At the end of our lesson you will be able to name school things, ask and answer what thing this is.

2. Жа? а с? здермен танысу.

— Now let's take some new words. Look at the board. Let's read the words. Please, read them after me.

A pen

A pencil

A ruler

A rubber

A book

A bag

A notebook

Apencil-case

3.Match the words to the pictures.

What is this? What is that? ?? рылымын енгізу.

When do we use this and that?

What is this? It is a pen

What is that?it is a pencils

What are these? They are …

What are those? They are …

4.Диалог ты? дау ж? не ?? растыру

Listenthe dialogue.

5.Pair work.

a) Now make a dialogue like this.

b) Then talk to your friend

c)You may usethese questions.

  • 1.What is this? What is that?
  • 2.What colour is it?
  • 3.Is it a …?

6. Сергіту с? ті. Are you tired? Let's have a rest.All of you look at the board. let's sing a song .

О? ушылар жа? а саба? ты? та? ырыбы мен ма? саты мен танысады. К? н жадысын, жа? а саба? ты? та? ырыбын д? птерге жазады.

О? ушылар жа? а с? здермен танысады.

С? здерді? айтылуын ты? дайды, м?? алімнен кейін? айталайды,? здері с? здерді о? иды.

Балаларк? рсетілген суреттерді жа? а с? здермен с? йкестендіреді.

Балалар с? йлемдерді о? ып,this ж? не that сілтеу есімдіктеріні?? олданылуы туралы т? жырым жасайды.

this айтушыны?? асында т? р? ан заттарды к? рсету? шін? олданылады;

that айтушыдан алыс т? р? ан заттарды к? рсету? шін

О? ушылар ж? птаса отырып диалог ?? растырып, бір бірімен с? йлеседі.

О? ушылар видеороликке? арап, караокемен? н айтады.

? орытынды

5-минут

7. Топты? ж? мыс.

Let's go on our lesson. Now work in groups. Берілген тапсырмалар? а сілтеу есімдектерін? ояды.

О? ушылар топта ж? мыстанып, о? у ?? ралдары туралы постер жасайды. Топтан бір о? ушы топ ж? мысын? ор? айды.

Ба? алау

2-минут

3. Критериалды ба? алау.

Now children count your points and mark yourselves.

Now I would like to give you your marks.

Балалар ба? алау пара? тарында? ы баллды есептеп,? здерін ба? алайды.

? йге тапсырма

1-минут

To learn by heart new words describe the coloursof the thing in your room.

Балалар? й тапсырмасын к? нделіктеріне жазып алады.

Саба? ты? талдауы

1-минут

Саба?? а кері байланыс жазу.

? ызыл т? с –О? ушы саба? та еште? е т? сінбесе,? ызыл т? ске жазады.

Сары т? с- О? ушы саба? та кейбір жерлерін т? сінбесе, сары т? ске жазады.

Жасыл т? с -О? ушы саба? та толы? т? сінсе, жасыл т? с.

Our lesson is over. You were very active today and we have done a lot of work. Thank you for the lesson.

  • . О? ушылар? а? ш т? рлі т? с беріледі, сол т? стерге? з пікірлерін жазады.
20.12.2016

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!