Критериалды ба?алау

Автор разработки, статьи:
Нурбекова Анара Алтынбековна
Наименование учреждения:
ОСШ Мелькомбината
класс:
-
Тип статьи:
Авторская

Коучингта? ырыбы

Критериалды ба? алау К? ні: 3.11.2016ж

Коучингма? саты

1.М?? алімдер о? ушыларды? о? у жетістіктерін ба? алауда? ы критериалды

? діспен танысады. 2.Та? ырыптар бойынша критерий ?? руды? йреніп, ба? алауды? тиімді т? сілімен

ме? гереді.3.? ріптестер топты? ж? мыста белсенді? діс-т? сілдерді? олданады.

Сілтеме

М?? алімге арнал? анн? с? аулы?.. Ресурстар.? лестірмелі материалдар, слайдтар.

Керектіжабды? тар

Флипчарт, стикер, маркер, компьютер, интербелсенді та? та,

К? тілетін н? тиже

1. Ба? алауда? ы критериалды? діс ма? ызды екенін т? сінеді.

2. Саба?? рдісіне критериалды? діс? олданады.

Т? йіндіидея

Критерий- о? ыту міндеттерін ж? зеге асыратын? лшем, о? ушыларды? ж? мыс барысында орындайтыніс-? рекеті екенін т? сінеді

Коучингкезе? дері

Коучты?іс — ? рекеті

Коучингке? атысушы м?? алімдерді? іс-? рекеті

С? лемдесу

? р т? рлі с? з буындарыар? ылы топ? а б? лу.

С? з буындары бойынша топ? а б? лінеді.

«Ішкі энергия.Жылу м? лшері»

Таныстырылым

Критериалды ба? алау туралы слайд к? рсетіледі.

Критериалды ба? алау туралы слайдты к? реді.

? р топ п? н бойынша та? ырыптыта? дап, критериалды ба? алауды? олданады

Топ м? шелеріне та? ырыптар беріліп, ол бойынша критериий ?? ру ж? не о? ан с? йкес ба? алау? сынылады.

? р топ критерий ?? ру ар? ылы ба? алауды практикада? олданады ж? не топ ж? мысын? ор? айды

1топ? здік ж? мыс не та? ырып

2 топ ба? ылау ж? мысы

Ба? алау

Критерий береді.

1.?? рыл? ан критерийді? та? ырыпты? амтуы;

2. ?? рыл? ан критерийді? т? сінікті ж? не ы? шам болуы.

3.? зектілігі

1.Критерий ?? рып? йренеді; 2.Критерий негізінде ж? мысты? орытындылайды;

3.? р топ келесі топ м? шелеріні? жаса? ан ж? мысына ба? а берді.

(2 ж? лдыз 1 тілек)

Рефлексия

«4 с? йлем» т? сілі

Пікір-негізгі идея 1 с? йлеммен келтіру

Д? лел-д? йекті негіздеу

Мысал- мысал келтіру

? орытынды-1 с? йлеммен т? жырымдау

М?? алімдерді? б? гінгі коуч сессиясынант? йгендері:

Ба? алауды? на? тылы? ына критерий ?? ру ар? ылы? ол жеткізуге болатынына к? з жеткізеді.

25.01.2017

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!