orlowskii
0

orlowskii
  • Рейтинг: 0
  • Последний визит: 1 год назад
  • Регистрация: 1 год назад

Анкета

Город:
Быдгощ

Стена пользователя

Загрузка...
1 год назад
#
Inwestowanie bywa niejasne natomiast wielu ludzi nie orientuje si? w tym. Lokowa? pieni?dze mo?na w akcje, towary, na gie?dzie lub skorzysta? z lokaty bankowej. Jednym z ma?o ryzykownych metod jest zakup mieszkania do wynaj?cia. ?eby by?o to op?acalne, powinno si? jednak?e uwzgl?dni? kilka czynnik?w.Pierwszym elementem jest lokalizacja mieszkania. Bior?c pod uwag? nabycie red-co.net mieszkania dla wynaj?cia trzeba mie? na uwadze miejscowo?? oraz dzielnic?. Lokal mieszkalny kupuje si? g??wnie w pobli?u miejsca zamieszkania albo w miastach turystycznych. Mo?na te? mie? na wzgl?dzie kupno w du?ych miastach, gdzie dzier?awcami b?d? g??wnie przyjezdni i studenci.Drugim bardzo wa?nym elementem jest wielko?? mieszkania. Wielko?? powinna by? przystosowana, w?r?d kt?rych b?d? potencjalni dzier?awcy. W wielu przypadkach powinno si? skupia? si? nad lokalami dwu- i trzypokojowymi, gdy? ta forma inwestycji jest w najwi?kszym stopniu zyskowna. Kolejnym miernikiem jest wiek jak r?wnie? stan obiektu. Cena budynku wraz z wiekiem maleje. Trzeba tak?e wzi?? pod uwag? ewentualne naprawy i przebudowy. Wydatki te bardzo obni?aj? op?acalno?? ca?ej inwestycji. Najmniej zyskownym rozwi?zaniem s? kamienice z sprzed II Wojny ?wiatowej, a najbardziej rentownym bloki nowszego budownictwa. Poznaj tak?e apartamenty Art Deco W Warszawie!
Загрузка...